Gebruiksvoorwaarden

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (hierna de “overeenkomst”) vormt een wettelijk geldig contract tussen u, als natuurlijke of rechtspersoon, en MIO RESEARCH LABS S.L.

Lees de voorwaarden van dit contract zorgvuldig door voordat u de software installeert, een licentiesleutel verkrijgt of op een andere manier toegang krijgt tot of gebruik maakt van de software die eigendom is van MIO Research Labs S.L. Dat is aan dit contract gehecht (hierna de “software”).

Het software-object van deze licentieovereenkomst is het volgende:

Dual Link BaR POS applicatie is een applicatie voor beheer en verzameling voor horecagelegenheden die werkt onder het iOS-besturingssysteem, in dit geval via iPads-apparaten. Het wordt gesynchroniseerd met andere applicaties, zoals de Dual Link BaR Waiter-commandant, waarmee de gebruiker notities kan nemen en bestellingen kan sturen naar de POS-applicatie (Dual Link BaR POS) en naar de bestemmingsprinters in de keuken, bar, enz. of naar de Dual Link BaR Chef-applicatie voor het beheer ervan.

Dual Link BaR Waiter applicatie is een applicatie waarmee opdrachtbeheer kan worden uitgevoerd onder het iOS-besturingssysteem, via iPhones of iPods. synchroniseert met Dual Link POS-app en Dual Link BaR Chef.

De software is auteursrechtelijk beschermd, in overeenstemming met de bepalingen van de intellectuele eigendomswet, goedgekeurd bij Koninklijk Wetsbesluit 1/1996, van 12 april, en onder dit contract wordt een licentie verleend, indien in geen enkel geval veronderstelt de verkoop ervan.

Door te installeren, een licentiesleutel te verkrijgen of op een andere legitieme manier toegang te krijgen tot het gebruik van de software, erkent u dat u deze overeenkomst hebt gelezen, dat u deze begrijpt en dat u accepteert en ermee instemt gebonden te zijn aan de voorwaarden ervan. Als u dit contract namens een bedrijf (een “bedrijf”) accepteert als een geautoriseerde wettelijke vertegenwoordiger, verklaart en garandeert u dat u voldoende bevoegdheden heeft om het bedrijf via deze voorwaarden en de verwijzingen in dit document naar “U” wordt geacht zowel aan u als fysieke eindgebruiker te zijn gemaakt, als aan de rechtspersoon namens wie u dit contract accepteert.

Lees de voorwaarden van dit contract zorgvuldig door voordat u de software installeert, een licentiesleutel verkrijgt of op een andere manier toegang krijgt tot of gebruik maakt van de software die eigendom is van MIO Research Labs S.L. Dat is aan dit contract gehecht (hierna de “software”).

1. LICENTIE

1.1. Verlening van licentie.

Onder voorbehoud van volledige en voortdurende naleving door u van de voorwaarden van deze Overeenkomst, inclusief, maar niet beperkt tot, de betaling van de overeenkomstige licentievergoedingen, de entiteit MIO RESEARCH LABS S.L. verleent u, die accepteert, een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie (behalve zoals bepaald in clausule 1.6), herroepbaar en niet onderworpen aan toewijzing, van gebruik van de Software in het gebied of de regio waar u de Software via een geautoriseerde distributeur van MIO RESEARCH LABS SL Gedurende de Termijn, uitsluitend in de vorm van een code die in machinecode kan worden gelezen, met de gebruikershandleidingen die de Software mogen vergezellen (de “Documentatie”), alleen zoals geautoriseerd in deze Overeenkomst.

Voor de doeleinden van deze Overeenkomst worden alle updates, verbeteringen, aanpassingen, herzieningen of toevoegingen aan de Software gemaakt door MIO RESEARCH LABS S.L. geacht te zijn inbegrepen in de term “Software”. en dat ze via de Apple App Store beschikbaar worden gesteld aan eindgebruikers. Niettegenstaande het voorgaande, MIO RESEARCH LABS S.L. U bent niet verplicht om updates, uitbreidingen, aanpassingen, revisies of toevoegingen aan de Software aan te bieden.

1.2. Toepassingsgebied.

Uw licentie voor het gebruik van de software wordt bepaald door de volgende licentiebeperkingen, en elk gebruik van de software dat een van deze beperkingen of een andere voorwaarde van deze overeenkomst schendt, vormt een schending van deze overeenkomst en wordt niet gedekt door de licentie.

U mag een kopie van de software die is geactiveerd met een licentiesleutel gebruiken op een enkel mobiel Apple-apparaat, zoals een iPhone, iPad of iPod Touch, dat u bezit, leaset of anderszins onder uw beheer staat. (hierna het “geautoriseerde mobiele apparaat”). Als u meerdere licentiesleutels voor de software heeft, mag u zoveel exemplaren van de software installeren en gebruiken als u licentiesleutels heeft, elk op een geautoriseerd mobiel apparaat en alleen op de manier die is geautoriseerd in deze overeenkomst.

Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt onder “gebruik” van de software verstaan het laden van de software in het geheugen van een geautoriseerd mobiel apparaat. U mag de Software niet gebruiken, distribueren of installeren op meer mobiele apparaten dan het aantal licentiesleutels waarover u beschikt. Als u de software gebruikt of distribueert naar meerdere gebruikers, moet u ervoor zorgen dat het aantal geautoriseerde mobiele apparaten niet groter is dan het aantal licentiesleutels dat u hebt verkregen; anders overtreedt u deze overeenkomst en wordt dergelijk gebruik of distributie niet gedekt door de licentie.

1.3. Apple App Store.

Door de software aan te schaffen via de Apple App Store, voor gebruik op het geautoriseerde mobiele apparaat, zoals een iPhone, iPad of iPod Touch, erkent u dat:

1. U erkent dat deze overeenkomst alleen is ondertekend tussen u en MIO RESEARCH LABS S.L., en niet met andere entiteiten (“derden”), en MIO RESEARCH LABS S.L. is als enige verantwoordelijk voor de Software. MIO RESEARCH LABS S.L. biedt u alleen een licentie voor het gebruik van de software op uw geautoriseerde mobiele apparaat onder de hierin uiteengezette voorwaarden.

2.MIO RESEARCH LABS S.L. verstrekt u geen licenties van derden die nodig kunnen zijn om de Software op uw geautoriseerde mobiele apparaat te gebruiken of uit te voeren en u bent als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle benodigde softwarelicenties van de respectieve derden, waaronder Apple Inc.

3.U gaat ermee akkoord dat u de software niet mag gebruiken op een manier die in strijd is met of in strijd is met de servicevoorwaarden of andere overeenkomsten tussen u en een derde partij.

4. U erkent dat Apple niet verantwoordelijk is voor het verlenen van onderhouds- en ondersteuningsdiensten met betrekking tot de Software.

5. U hebt de Software verkregen via de Apple App Store en erkent en gaat ermee akkoord dat Apple en zijn dochterondernemingen derde partijen zijn die van deze Overeenkomst profiteren, en dat Apple het recht heeft (en wordt geacht het recht te hebben aanvaard) om deze Overeenkomst tegen u uit te voeren. als derde begunstigde daarvan.

6. U erkent dat u verantwoordelijk bent voor het beschermen van uw wachtwoord en uw geautoriseerde mobiele apparaat tegen elk ongeoorloofd gebruik en dat MIO RESEARCH LABS S.L. U bent niet verantwoordelijk in het geval dat iemand anders dan u toegang krijgt tot uw account bij MIO RESEARCH LABS S.L., uw persoonlijke gegevens of uw geautoriseerde mobiele apparaat.

7. U begrijpt en erkent dat u als enige verantwoordelijk bent voor het maken van back-ups van alle gegevens die u via de software opent of gebruikt en dat MIO RESEARCH LABS S.L. is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door verlies, beschadigde of beschadigde gegevens.

8.iPhone, iPad, iPod Touch, Apple Store, App Store en de bijbehorende logo’s zijn handelsmerken van Apple Inc.

1.4. Installatie van de licentie.

In het algemeen zal de installatie van de software worden uitgevoerd door de geautoriseerde distributeur van MIO RESEARCH LABS S.L met wie het bestelformulier eerder is opgesteld, in overeenstemming met de voorwaarden die in dit document zijn opgenomen. Het is ook mogelijk dat de Softwarelicentie verkregen via de geautoriseerde distributeur van MIO RESEARCH LABS S.L door u wordt geïnstalleerd en geconfigureerd, onder uw eigen verantwoordelijkheid, uitgaande van de schade die kan voortvloeien uit een dergelijke actie.

1.4. Evaluatielicenties.

In het geval dat u een proef- of evaluatieversie van de Software hebt verkregen, die gratis verkrijgbaar is via de Apple App Store, mag u deze met beperkte functionaliteit gebruiken, voor interne niet-commerciële doeleinden, uitsluitend voor evalueren in hoeverre de software zich aanpast aan uw behoeften. Als u alle functionaliteiten van de software wilt hebben, moet u een licentiesleutel kopen.

1.5. Kopieën en wijzigingen.

Behalve voor zover een dergelijke beperking verboden is door de toepasselijke wetgeving, mag u de software of een van de verkregen licentiesleutels niet reverse-engineeren, decompileren, demonteren of anderszins vertalen. U mag de Software of een van de licentiesleutels die u hebt verkregen op geen enkele manier wijzigen of aanpassen. U mag geen kopieën maken van de Software, Documentatie of licentiesleutels, of enig deel daarvan, door uzelf of door een persoon onder uw gezag of controle.

1.6. Overdracht van rechten.

U mag uw rechten op de software, documentatie of licentiesleutels die door deze overeenkomst worden verleend niet in sublicentie geven, verhuren, leasen of uitlenen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de geautoriseerde distributeur van MIO RESEARCH LABS S.L. waarmee u de softwarelicentie hebt verkregen, hoewel u dit contract volledig kunt verzenden in het kader van een wereldwijde overdracht van vrijwel alle activa waarnaar dit contract verwijst, zolang de verkrijger alle verplichtingen op zich neemt die zij zijn uw verantwoordelijkheid onder deze Overeenkomst, evenals in het bestelformulier dat u hebt verwerkt voor de geautoriseerde distributeur, en met dien verstande dat de daarin verleende licenties alleen betrekking hebben op het gebruik van de software op het geautoriseerde mobiele apparaat waarin de software het is geïnstalleerd vóór de overdracht. MIO RESEARCH LABS S.L. is bevoegd om dit contract zonder beperking toe te wijzen. Elke toewijzing in strijd met het voorgaande is nietig. Behoudens het voorgaande bindt deze Overeenkomst de partijen en hun respectievelijke opvolgers en toegestane toewijzingen.

1.7. Back-up.

MIO RESEARCH LABS S.L. is niet verantwoordelijk voor mogelijke wijzigingen of verlies van gegevens die zich voordoen op het geautoriseerde mobiele apparaat, maar is verantwoordelijk voor de bijbehorende back-upkopieën.

De DUAL LINK BaR TPV-applicatie slaat de gegevens van de database op, evenals de afbeeldingen en bijbehorende documenten, op het geautoriseerde mobiele apparaat, in dit geval de iPad, dus MIO RESEARCH LABS S.L. raadt u aan dagelijks back-ups te maken om de software opnieuw te installeren, zonder verlies van gegevens, indien nodig.

MIO RESEARCH LABS S.L. Het garandeert alleen het herstel van de gegevens in de back-upkopieën die zich op het geautoriseerde mobiele apparaat bevinden of die zich in een extern opslagmedium bevinden, zolang deze kopieën geen wijzigingen of afwijkingen vertonen die de verslechtering of verlies van gegevens.

MIO RESEARCH LABS S.L. is in geen geval verantwoordelijk voor de wijziging van de inhoud van de door u gemaakte back-upkopieën of voor afwijkingen die zich kunnen voordoen in de inhoud en die kunnen leiden tot verslechtering of verlies van gegevens.

MIO RESEARCH LABS S.L. biedt u de mogelijkheid om een automatische back-up van uw back-up te maken via het cloudopslagsysteem van Apple, “iCloud”, waar de back-up van de gegevens die zijn opgeslagen door de MIO RESEARCH LABS SL-software zal worden gevonden, waarvoor die u aan MIO RESEARCH LABS SL moet vragen om uw iCloud-account te maken en te configureren.

De iCloud-cloudopslagdienst is van Apple en is volledig vreemd aan MIO RESEARCH LABS S.L., waarvoor u uitdrukkelijk erkent dat MIO RESEARCH LABS S.L. is niet verantwoordelijk voor de werking van de cloudopslagdienst, waardoor u wordt vrijgesteld van enige aansprakelijkheid die daaruit kan voortvloeien, en is onderworpen aan de licentie voor het gebruik ervan in http://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/la/terms.html.

1.8. Technische ondersteuning en onderhoudsdiensten. Updates.

MIO RESEARCH LABS S.L. biedt geen technische ondersteuning of onderhoudsdiensten onder deze overeenkomst. U erkent dat MIO RESEARCH LABS S.L. U bent niet verplicht, expliciet of impliciet, om elke update, verbetering, wijziging, herziening of toevoeging aan de Software aan te kondigen of beschikbaar te maken en dat deze Overeenkomst u geen enkel recht op het voorgaande verleent. MIO RESEARCH LABS S.L. kan zelfstandig technische ondersteuning at/of onderhoudsdiensten aanbieden. Als u de technische ondersteuning en / of onderhoudsdiensten had gecontracteerd via een door MIO RESEARCH LABS S.L. samen met de Software worden deze diensten aan u geleverd onder de voorwaarden die bij de betreffende dienst horen.

2. INTELLECTUELE EIGENDOM EN VERTROUWELIJKHEID

2.1. Gebruiksrapporten, licentieovertredingen en bronnen.

MIO RESEARCH LABS S.L. behoudt zich het recht voor en u machtigt MIO RESEARCH LABS SL om gegevens te verzamelen over het gebruik van de sleutels, inclusief de sleutelnummers van de licenties, de IP-adressen van de geautoriseerde mobiele apparaten of een andere identificatie van de apparaten (wat waaronder de MAC-adressen of UDID), domeinaccounts en andere gegevens die u relevant acht, om ervoor te zorgen dat onze producten worden gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst. MIO RESEARCH LABS S.L. behoudt zich het recht voor om inbreuken op een van de voorwaarden van dit contract te verhelpen op het moment dat het deze detecteert, en de dan geldende prijs in rekening te brengen volgens de prijslijst voor niet-geautoriseerde codes via de betaalmiddelen die worden gebruikt om de oorspronkelijke aankoop, of op enige andere noodzakelijke manier, inclusief deactivering op afstand van de Software. U stemt ermee in de verzending van de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van dit contract niet elektronisch of op een andere manier te blokkeren. Elke blokkering van gegevens die nodig is voor de uitvoering van dit contract wordt beschouwd als een schending daarvan en zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van het contract in overeenstemming met de bepalingen van clausule 4.

2.2. Automatische update en verlopen van de licentie.

In het geval van licenties in lease, moet de overeenkomstige jaarlijkse betaling zijn verwerkt vóór de vervaldatum om de overeenkomstige update van de licentie te verifiëren. MIO RESEARCH LABS S.L. heeft de bevoegdheid, maar niet de verplichting, om u kennisgevingen van verval van de licentie te sturen via de contactgegevens die deze van u heeft. Het is uw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met de geautoriseerde distributeur van MIO RESEARCH LABS S.L. waarmee u de verwerving van de softwarelicentie heeft verwerkt om een eventuele vervaldatum op te lossen die u ongepast acht. MIO RESEARCH LABS S.L. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige schade of kosten die zijn gemaakt in verband met verlopen licenties. Als uw licentiesleutel wordt gestolen of als u een oneerlijk of illegaal gebruik van uw licentie buiten uw macht vermoedt, moet u onmiddellijk de geautoriseerde MIO RESEARCH LABS S.L. waarmee u de verwerving van de softwarelicentie hebt beheerd om door te gaan met het herstellen van een nieuwe licentie, waardoor de verdachte licentie buiten werking blijft.

2.3. Eigendomsrechten op software en handelsmerken.

U erkent dat de software en documentatie eigendom zijn van MIO RESEARCH LABS S.L., en dat zowel de software als de documentatie beschermd zijn onder de Spaanse copyrightwetgeving en andere internationale wetten en verdragen op het gebied van intellectueel eigendom. U erkent en stemt ermee in dat MIO RESEARCH LABS S.L. bezit alle rechten in volledig eigendom van de Software en Documentatie, inclusief toepasselijke industriële en intellectuele eigendomsrechten onder de toepasselijke wetten inzake copyright, handelsgeheimen, patenten of handelsmerken.

Met uitzondering van de beperkte en herroepbare licentie die uitdrukkelijk wordt verleend in deze Overeenkomst, verleent het u geen enkele vorm van eigendom of rechten van welke aard dan ook op de Software of Documentatie, of enige van de intellectuele en industriële eigendomsrechten van MIO RESEARCH LABS SL, of het nu stilzwijgend is, door doctrine van eigen daden, belemmering, uitsluiting of op een andere manier. Alle handelsmerken of servicemerken die MIO RESEARCH LABS S.L. gebruik in verband met de Software of de diensten die worden geleverd door een van de geautoriseerde distributeurs van MIO RESEARCH LABS S.L. zijn handelsmerken van MIO RESEARCH LABS S.L. Deze Overeenkomst verleent u geen rechten op genoemde merken en u mag geen beroep doen op rechten of licenties op genoemde merken of op woorden of ontwerpen die een dergelijke gelijkenis vertonen met degene die tot verwarring kunnen leiden.

2.4. Vertrouwelijkheid

Alleen geautoriseerde gebruikers die in het bezit zijn van legitiem verkregen licentiesleutels zullen u toestaan de Software te gebruiken of de Documentatie te bekijken. Tenzij anderszins toegestaan in deze Overeenkomst, zult u de Software, de Documentatie of de licentiesleutels niet aan derden ter beschikking stellen, noch zult u de Software, de Documentatie of de licentiesleutels gebruiken voor andere doeleinden dan de uitoefening van de rechten die u uitdrukkelijk zijn verleend in dit contract. U stemt ermee in om samen te werken met MIO RESEARCH LABS S.L. en om u te helpen bij het identificeren en voorkomen van ongeoorloofd gebruik, kopiëren of openbaarmaking van de Software, Documentatie of enig deel daarvan.

2.5. Toestemming voor gebruik van gegevens.

U stemt ermee in dat MIO RESEARCH LABS S.L. kan technische gegevens en gerelateerde informatie verzamelen en gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot technische informatie over uw mobiele apparaat, softwaresysteem en applicaties en randapparatuur, die periodiek wordt verzameld om de verstrekking van software-updates, technische productondersteuning en andere diensten die aan u worden geleverd in verband met de Software. MIO RESEARCH LABS S.L. U kunt dergelijke informatie gebruiken, zolang deze maar in een formaat is waarmee u niet persoonlijk geïdentificeerd kunt worden, onze producten, diensten en technologieën kunt bedienen, leveren, verbeteren en ontwikkelen, om het frauduleuze of oneerlijke gebruik van onze producten te vermijden of te onderzoeken, diensten en technologieën, voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden en voor andere doeleinden die in deze Overeenkomst worden beschreven of aan u worden gerapporteerd, allemaal als onderdeel van onze producten en diensten.

2.6. Auditrechten.

Tijdens de looptijd van dit Contract en gedurende de twee (2) jaar na beëindiging of afloop ervan, zal MIO RESEARCH LABS S.L. kan, na schriftelijke kennisgeving aan u, uw boeken, gegevens en computerapparatuur controleren om vast te stellen of u voldoet aan deze overeenkomst en de betaling van de bijbehorende licentiekosten, indien van toepassing, voor de software. In het geval dat deze audit een onvolledige betaling van uw kant aan het licht brengt die meer dan vijf procent (5%) vertegenwoordigt van de licentiekosten die aan MIO RESEARCH LABS S.L. voor de gecontroleerde periode, of dat u een van de

voorwaarden van dit Contract, onverminderd andere middelen die MIO RESEARCH LABS S.L. ondersteunen, moet u MIO RESEARCH LABS S.L. onmiddellijk betalen. het deel in afwachting van betaling.

3. Licentiekosten.

De software staat tot uw beschikking voor uw gebruik, zodra u de verwerving van de software via de geautoriseerde distributeur van MIO RESEARCH LABS S.L. De licentiekosten worden vastgelegd in de bestelformulieren die worden verwerkt voor de geautoriseerde distributeur van MIO RESEARCH LABS S.L. en dat u moet tekenen om toestemming te geven voor de aankoop van de licenties voor de software die u nodig heeft. De door u betaalde licentiekosten zijn de tegenprestatie voor de licentie die u krachtens deze overeenkomst is verleend. De verkoop van de licenties via de geautoriseerde distributeur van MIO RESEARCH LABS S.L. is stevig en MIO RESEARCH LABS S.L. zal onder geen enkele omstandigheid licentiekosten terugbetalen. Door deze overeenkomst te accepteren, begrijpt u volledig dat zodra de licentie is betaald aan de geautoriseerde distributeur van MIO RESEARCH LABS S.L., u geen actie heeft om een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de kosten te ontvangen.

4. Termijn en resolutie.

Deze overeenkomst wordt van kracht wanneer u deze accepteert, of met de installatie, toegang of het gebruik van de software, zelfs als u deze overeenkomst niet uitdrukkelijk hebt geaccepteerd. Deze overeenkomst blijft van kracht tot het verstrijkt of voortijdig wordt beëindigd in overeenstemming met de bepalingen van dit document (hierna de “geldigheidsduur”). Licenties met een looptijd vervallen na het verstrijken van de vooraf betaalde termijn, tenzij u de kosten hebt betaald die overeenkomen met een verlenging van de termijn. Niettegenstaande andere rechten, wordt deze overeenkomst automatisch zonder kennisgeving beëindigd als u een van de beperkingen en andere vereisten die in deze overeenkomst worden beschreven, inclusief de betaling van de bijbehorende kosten, overtreedt of niet naleeft, en u akkoord gaat u in dat geval aan MIO RESEARCH LABS SL U krijgt de bevoegdheid om, naast alle andere rechten die u bij wet of gelijkheid helpen, de Software via een externe verbinding uit te schakelen. U kunt deze licentieovereenkomst op elk moment beëindigen door MIO RESEARCH LABS S.L. schriftelijk op de hoogte te stellen van uw beslissing om de overeenkomst te beëindigen. en ophouden met het gebruik van de software en documentatie. Bij beëindiging of afloop van het contract om welke reden dan ook, gaat u ermee akkoord de software te verwijderen en de beschikbare documentatie en licentiesleutels te vernietigen.

Beëindiging van deze overeenkomst, software, services of uw account omvat alle of enkele van de volgende situaties: (i) annulering van toegang tot alle of een deel van de Services, (ii) verwijdering van uw wachtwoord en alle gerelateerde informatie, evenals bestanden en inhoud die verband houden met of binnen uw account, en (iii) verbod op elk volgend gebruik van alle of een deel van de Software en / of de Services.

5. Compensatie.

U moet MIO RESEARCH LABS S.L. op uw kosten schadeloos stellen en vrijwaren. en tegen haar officieren, beheerders en werknemers, in het licht van allerlei rechtszaken, claims, aansprakelijkheid, verliezen, schade, resoluties, kosten en uitgaven, inclusief advocaatkosten (gezamenlijk de “rechtszaken”) die voortvloeien uit het gebruik van het Pakket (zoals de term hieronder wordt gedefinieerd) door u, of door iemand die met u verbonden is, of door een partij die met uw toestemming handelt, op een manier die niet uitdrukkelijk is toegestaan door dit Contract

6. Beperking van aansprakelijkheid.

MIO RESEARCH LABS S.L. is niet verantwoordelijk voor de directe schade die u lijdt zolang deze niet rechtstreeks door hem is veroorzaakt. MIO RESEARCH LABS S.L. zal worden vrijgesteld van aansprakelijkheid die voortvloeit uit schade, verlies van zaken, inkomsten of voordelen, gevolgschade, gederfde winst of zakelijke kansen, verdwijning of verslechtering van gegevens die u of derden kunnen lijden als gevolg van acties of nalatigheden die rechtstreeks aan u zijn toe te schrijven , aan zijn werknemers of personeel dat afhankelijk is of tot uw dienst staat, of aan derden. Evenzo MIO RESEARCH LABS S.L. is niet verantwoordelijk voor: (i) de schending door u van enige toepasselijke regelgeving met betrekking tot het gebruik van de gecontracteerde Software; (ii) van de boetes, vrijwaringen en schade die voortvloeien uit de schending door zijn deel van zijn verplichtingen; iii) het gebrek aan toegang of de problemen die inherent zijn aan internetconnectiviteit of elektriciteitsnetwerken; (iv) MIO RESEARCH LABS S.L. In geen geval is het aansprakelijk voor de vergoedingen of verantwoordelijkheden die aan u worden opgelegd als gevolg van claims of juridische, gerechtelijke of buitengerechtelijke acties die tegen u zijn ingesteld wegens schending van de rechten van derden en / of toepasselijke voorschriften afgeleid van de inhoud van de opgeslagen, verzonden gegevens of ontvangen via de gecontracteerde Software.

MIO RESEARCH LABS S.L. is volledig vreemd aan, komt niet tussen in de creatie, verzending of terbeschikkingstelling aan, en oefent geen enkele vorm van voorafgaande controle uit of garandeert de wettigheid, onfeilbaarheid en bruikbaarheid van de verzonden, verspreide, opgeslagen, ontvangen, verkregen, geposte inhoud beschikbaar of toegankelijk via of via de diensten, waarbij elke aansprakelijkheid die daaruit kan voortvloeien wordt afgewezen.

Evenzo MIO RESEARCH LABS S.L. is niet verantwoordelijk voor fouten die kunnen optreden in berekeningen, bewerkingen en allerlei acties die worden uitgevoerd met de gecontracteerde applicaties. De mogelijke verantwoordelijkheden van MIO RESEARCH LABS S.L. afgeleid van dit contract zal worden beperkt als een maximum limiet die uitdrukkelijk is aanvaard door de partijen, tot de som van alle bedragen die u hebt betaald tijdens de laatste zes maanden voorafgaand aan de productie van de gebeurtenis die de schade veroorzaakt, zowel voor elk incident als voor de som van alle incidenten die zich in die periode hebben voorgedaan.

Onverminderd de convenanten die in deze clausule zijn overeengekomen, aanvaarden beide partijen dat elke compensatie die mogelijk voortvloeit uit de schending van dit contract noodzakelijkerwijs moet worden gematigd, met als referentie onder meer de volgende criteria: a) het bestaan van een redelijke relatie tussen de niveaus van bestaande garanties en de overeengekomen vergoeding, b) de stand van de techniek te allen tijde en de gebruiken en gebruiken van de bedrijven die in de sector actief zijn; c) het type en de aard van de gecontracteerde aanvragen met betrekking tot de risico’s die inherent zijn aan hun bedrijfsactiviteit.

In geen geval MIO RESEARCH LABS S.L. of uw distributeurs zijn aansprakelijk voor welke schade dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor het verlies van commerciële voordelen, bedrijfsonderbreking, verlies van commerciële informatie of andere financiële verliezen) als gevolg van het gebruik of het onvermogen om de software te gebruiken, inclusief Hoewel MIO RESEARCH LABS SL is gewaarschuwd voor de mogelijkheid van dergelijke schade.

MIO RESEARCH LABS S.L. is vrijgesteld van aansprakelijkheid voor de schade die u zou kunnen lijden, als dergelijke schade is veroorzaakt door een verkeerd gebruik van de Software, de slechte staat van het Geautoriseerde mobiele apparaat, randapparatuur, hardware of software die eigendom is van andere leveranciers of accessoires van het apparaat waar het was is benaderd, er is misbruik gemaakt van de gecontracteerde applicaties of de gebruiksaanwijzing is niet correct toegepast. MIO RESEARCH LABS S.L. is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen waardoor de externe technische middelen naar behoren kunnen functioneren.

7. ALGEMENE VOORWAARDEN

7.1. Opmerkingen. Als u ideeën, opmerkingen, suggesties, materialen, informatie, meningen of iets soortgelijks aan MIO RESEARCH LABS S.L. (gezamenlijk “Opmerkingen”), ongeacht de begeleidende communicatie, MIO RESEARCH LABS S.L. U bent niet verplicht om uw opmerkingen te bekijken, in overweging te nemen of toe te passen, en het zal duidelijk zijn dat ze op niet-vertrouwelijke basis worden verstrekt; MIO RESEARCH LABS S.L. en zijn opvolgers hebben een onvoorwaardelijk en onbeperkt recht om genoemde opmerkingen te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen en openbaar te maken zonder enige compensatie of toeschrijving, en u doet afstand van enige vorm van zogenaamde “morele rechten” die u heeft op de opmerkingen.

7.2. Bescherming van persoonsgegevens. MIO RESEARCH LABS S.L. verbindt zich ertoe de privacy te respecteren van de persoonlijke gegevens die aan hem worden verstrekt in het kader van dit contract, in overeenstemming met de bepalingen van de organieke wet 15/1999 van 13 december, inzake de bescherming van persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens die ter gelegenheid van dit contract worden verstrekt, worden opgenomen in een bestand dat eigendom is van MIO RESEARCH LABS S.L. het autoriseren van de geautomatiseerde verwerking hiervan voor de ontwikkeling van dit contract en het sturen van advertenties voor onze diensten en producten. Als u geen commerciële informatie wenst te ontvangen, laat het ons dan weten op het adres vermeld in sectie 8.9 van dit contract.

Overeenkomstig de bepalingen van de L.O. 15/1999, over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u uw rechten op toegang, rectificatie, annulering en, indien van toepassing, verzet uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen, vergezeld van een fotokopie van uw NIF, naar het adres dat is opgegeven in de paragraaf 8.9 van dit contract.

7.3. Toepasselijk recht en forumkeuze. Op deze voorwaarden is de Spaanse wetgeving van toepassing. Voor elke controverse die voortvloeit uit de interpretatie of vervulling van deze voorwaarden, zullen de partijen zich onderwerpen aan de rechters en rechtbanken van ALICANTE, waarbij ze uitdrukkelijk afstand doen van alle andere jurisdicties die daarmee overeenkomen.

In het geval dat u de Software buiten het Spaanse grondgebied heeft gekocht, in elk land dat tot de Europese Unie behoort: de voorgaande artikelen worden begrepen onverminderd de rechten die met u overeenstemmen onder de toepasselijke wetgeving van niet-beschikbare aard, op grond van waarvoor u mogelijk het recht heeft om gerechtelijke stappen te ondernemen bij de lokale rechtbanken.

7.4. Gedeeltelijke nietigheid. Als een bepaling van dit contract in een bepaalde situatie door een gerechtelijke of administratieve instantie nietig of niet-uitvoerbaar wordt verklaard, heeft die verklaring geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst, noch op de geldigheid of afdwingbaarheid van de term of bepaling in kwestie van toepassing op elke andere situatie. Voor zover mogelijk zal de bepaling worden geïnterpreteerd en toegepast in de mate die wettelijk is toegestaan om uitvoering te geven aan de oorspronkelijke bedoeling, en als de wet een dergelijke interpretatie of toepassing niet toestaat, wordt ervan uitgegaan dat deze van het contract is uitgesloten.

7.5. Koppen. De titels van de artikelen en clausules in dit contract zijn louter bedoeld ter referentie en hebben geen invloed op de betekenis of interpretatie van het contract.

7.6. Ontbreken van ontslag Het feit dat een partij de rechten die hem op grond van dit contract zijn verleend, niet doet gelden of ophoudt een actie tegen de andere partij uit te oefenen in geval van schending daarvan, wordt niet beschouwd als een afstandsverklaring van die partij aan de toekomstige afdwingbaarheid of uitoefening van rechten en acties in het geval van toekomstige inbreuken.

7.7 Wijziging MIO RESEARCH LABS S.L. behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken deze overeenkomst te wijzigen wanneer het passend wordt geacht, door een bijgewerkte versie ervan te publiceren op de pagina http: //www.dual-link.es/eula/, met dien verstande dat de controverses die in overeenstemming daarmee ontstaan, zullen worden opgelost in overeenstemming met de voorwaarden van het contract dat van kracht was op het moment dat het geschil werd opgeworpen. We raden u aan om de gepubliceerde versie van de overeenkomst van tijd tot tijd te herzien om op de hoogte te blijven van mogelijke wijzigingen. Significante wijzigingen in de voorwaarden van deze overeenkomst worden van kracht op de eerste van deze datums: (i) de eerste keer dat u de Software gebruikt met kennis van een dergelijke wijziging, of (ii) 30 dagen na de publicatie van het gewijzigde contract op https://www.dual-link.es/eula/. Als er verschillen zijn tussen deze overeenkomst en de meest recente versie van deze overeenkomst die is gepubliceerd op https://www.dual-link.es/eula/, prevaleert de meest recente versie. Uw gebruik van de software na de inwerkingtreding van de gewijzigde overeenkomst houdt in dat u de gewijzigde overeenkomst accepteert. Als u de wijzigingen in dit contract niet accepteert, is het uw verantwoordelijkheid om dit contract te beëindigen in overeenstemming met de bepalingen van clausule 4.

7.8. Contactgegevens. U kunt contact opnemen met MIO RESEARCH LABS S.L. voor meer informatie over de software en andere producten en diensten van MIO RESEACH LABS S.L. in Alicante, Plaza la Montañeta, nr. 4, Entlo, C.P. 03001, of door onze website te bezoeken: https://www.dual-link.es

BIJLAGE A

Aanvullende voorwaarden voor de Services

Dual Link Manager

Met deze tool heeft u absolute controle over wat er in uw bedrijf gebeurt, u kunt elk aspect ervan op afstand regelen zonder dat u aanwezig hoeft te zijn (prijzen wijzigen, voorraad controleren, gegevens exporteren om uit te blinken, incasso’s of facturering controleren, toezichtcontrole) en beveiliging, toegangsbewakingscamera’s vanuit dezelfde applicatie … enz.)

Als de licentie is verkregen via de geautoriseerde distributeur van MIO RESEARCH LABS S.L. stelt u in staat om de Services te gebruiken die worden aangeboden via de Dual Link Manager-module, de volgende voorwaarden zijn van toepassing om de Overeenkomst aan te vullen en zijn daarom ook van toepassing:

8. Uw registratieverplichtingen

Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van bepaalde functies van de Services of functies van de gekochte licentie, moet u een e-mailaccount opgeven waar, zodra uw licentie is geverifieerd door MIO RESEARCH LABS SL, een e-mail naar u wordt verzonden met de gegevens gebruikersnaam en voorlopig wachtwoord waarmee u toegang heeft tot uw account (“Account”) van de Dual Link Manager-service via de volgende weblink http://dual-link.es/1/boss/.

Zodra u het administratiegebied betreedt, accepteert en begrijpt u dat u verantwoordelijk bent voor het wijzigen van het voorlopige wachtwoord dat u is verstrekt met een nieuw wachtwoord dat u in overweging neemt. U accepteert en begrijpt hierbij dat u verantwoordelijk bent voor het bewaren van de vertrouwelijkheid van wachtwoorden die aan uw account zijn gekoppeld. Bijgevolg gaat u ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor MIO RESEARCH LABS S.L. van alle activiteiten die plaatsvinden in uw account. Als een onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of uw account bij u bekend wordt, gaat u ermee akkoord MIO RESEARCH LABS S.L. onmiddellijk op de hoogte te stellen. schrijven naar info@dual-link.com

9. SYNCHRONISATIE VAN GEGEVENS

Om toegang te krijgen tot de gegevens die zijn opgeslagen in de Software op het Geautoriseerde apparaat, moet u eerst de optie “Synchroniseren met Boss Manager” activeren die u kunt vinden in de Beheeropties van de DUAL LINK BaR POS-applicatie.

Door de synchronisatiefunctie te activeren, accepteert u uitdrukkelijk dat de softwaregegevens die op het geautoriseerde apparaat zijn opgeslagen, worden overgebracht naar de servers van MIO RESEARCH LABS S.L. momenteel onderhouden in Microsoft Azure, wat een jaarlijkse beschikbaarheid van 99% garandeert of wat is aangegeven in http://azure.microsoft.com/es-es/support/legal/sla/,

vanaf dat moment een synchronisatie tot stand brengen van de gegevens die standaard bij het openen en sluiten van de kassa worden uitgevoerd. Daarnaast is het mogelijk dat u de synchronisatieoptie in realtime activeert, waardoor u direct toegang heeft tot de gegevens, zonder te wachten tot de kassa opent of sluit.

9.1. Externe onderbrekingen.

MIO RESEARCH LABS S.L. is niet verantwoordelijk voor onderbrekingen in de beschikbaarheid van genoemde informatie en service veroorzaakt door overmacht of buiten haar wil. De volgende elementen of bronnen worden buiten de controle van onder meer MIO RESEARCH LABS S.L. beschouwd: (i) Computersysteem. (ii) Verbindingssoftware. (iii) Navigatiesoftware. (iv) Virussen. (v) Internettoegang via de middelen die door beide partijen beschikbaar zijn, geschakeld telefoonnetwerk, ISDN, xDSL, frame relay, kabel, satelliet en alle andere transport- of telecommunicatie-infrastructuur en de daarin beschikbare bandbreedte.

9.2. Tijdelijke onderbrekingen.

MIO RESEARCH LABS S.L. U kunt de opslag van informatie op haar servers of de beschikbaarheid ervan door internetgebruikers tijdelijk onderbreken om veiligheidsredenen, onderhoudsbehoeften of door herstructurering van MIO RESEARCH LABS S.L. Deze onderbrekingen, die niet in aanmerking worden genomen bij het berekenen van de beschikbaarheidspercentages die zijn vastgelegd in artikel 9 hierboven, zullen gericht zijn op het verbeteren van de opslagdiensten en het beschikbaar stellen van informatie via internet. MIO RESEARCH LABS S.L. zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dergelijke onderbrekingen u minimaal beïnvloeden. MIO RESEARCH LABS S.L., alleen of via de geautoriseerde distributeur, zal u vooraf informeren over geplande stops en waar mogelijk.

9.3. Onderaanneming.

MIO RESEARCH LABS S.L. Het zal de opslag- en bewaarservices van de back-upkopieën van gegevens uitbesteden aan derden, in de gevallen waarin dat nodig is, in elk geval met inachtneming van de verplichtingen die zijn opgelegd door de LOPD en zijn uitvoeringsbepalingen.

9.4. Beveiliging.

MIO RESEARCH LABS S.L. bewaar uw wachtwoord nooit in platte tekst. Wanneer we uw accountwachtwoord veilig moeten opslaan om u te verifiëren, gebruiken we MD5 + SALT met een unieke waarde voor elke referentie.

Het beveiligen van onze op internet gerichte webservice is van cruciaal belang voor de bescherming van uw gegevens. Ons beveiligingsteam evalueert onze service periodiek voor veelvoorkomende beveiligingsproblemen met applicaties, waaronder: CSRF, injectie-aanvallen (XSS, SQLi), sessiebeheer, URL-omleiding en klikkaping.

MIO RESEARCH LABS S.L. Het maakt gebruik van industriestandaard encryptie om uw gegevens onderweg te beschermen. Dit staat algemeen bekend als Transport Layer Security (“TLS”) of Secure Socket Layer Technology (“SSL”).

Verder ondersteunen we strikte HTTP Transport Security (HTTPS) voor de Dual Link Manager-moduleservice (https: // dual-link.es/1/boss/). We zijn van plan onze positie op het gebied van transportbeveiliging te blijven verbeteren om onze toewijding aan het beschermen van uw gegevens te ondersteunen.

We coderen al het verkeer dat via deze link stroomt met behulp van GCM-AES-128-codering via het MACsec-protocol.

We maken minimaal één keer per dag een back-up van alle klantinhoud en repliceren die back-ups in ons back-upcentrum. Dit proces zorgt ervoor dat we kunnen herstellen van een volledige sitefout in ons primaire datacenter. We gebruiken geen draagbare of verwijderbare media voor back-ups.

Wanneer u uw gegevens synchroniseert met onze servers, worden ze opgeslagen in een besloten, afgesloten cel in een van onze datacenters. Deze datacenters worden 24x7x365 bemand en bewaakt.

9.5. Opschorting van diensten.

MIO RESEARCH LABS S.L. behoudt zich het recht voor om de geleverde service tijdelijk op te schorten in het geval van een incident dat zich voordoet bij het ophalen van het product en / of voor niet-betaling tot de oplossing ervan. Indien de klant niet overgaat tot betaling na de voorafgaande kennisgeving van de tijdelijke opschorting, zal het product definitief worden ingetrokken wegens contractbreuk van zijn kant. In het geval van deactivering van het product als gevolg van niet-betaling, gaan alle gegevens die zijn opgeslagen op de servers van MIO RESEARCH LABS S.L. verloren. Als dit product opnieuw wordt gecontracteerd, moeten alle gegevens opnieuw worden gesynchroniseerd.

10. Speciale kenmerken van de Services.

Bepaalde functies van de Services zijn beschikbaar zolang u de licentie hebt gekocht die overeenkomt met het aanbieden van dergelijke specifieke functionaliteit, en daarom zijn de functies alleen beschikbaar zolang de bijbehorende Softwarelicentie van kracht blijft.

11. Uw gebruik van de Services

De Services zijn uitsluitend bedoeld voor mensen ouder dan achttien (18) jaar.

U stemt ermee in de Services alleen te gebruiken voor de doeleinden die zijn toegestaan door (i) deze overeenkomst en (ii) Spaanse wetgeving die van kracht is in de bevoegde jurisdicties.

In verband met uw toegang tot of gebruik van de Services, gaat u er hierbij mee akkoord dat u niet:

 • Betrokken zijn bij enige activiteit die de Services (of de daarmee verbonden servers en netwerken) verstoort of verstoort;
 • Virussen, wormen, Trojaanse paarden, tijdbommen of andere schadelijke computercode, gegevens of soortgelijke bestanden introduceren die een systeem, gegevens, persoonlijke informatie of eigendommen van anderen kunnen schaden, verstoren, stiekem onderscheppen of vastleggen;
 • Een onevenredige hoeveelheid CPU-tijd, bandbreedte, geheugenopslagruimte of andere systeem- of netwerkbronnen verbruiken, of de limieten overschrijden die zijn opgelegd door MIO RESEARCH LABS S.L. op het maximale gelijktijdige gebruik van de Services;
 • Gebruik de Services op een manier die MIO RESEARCH LABS S.L. kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of hinderen. (of de netwerken die zijn verbonden met een server van MIO RESEARCH LABS S.L.), of het gebruik en genot van de Services door een partij verstoren;
 • Probeer ongeautoriseerde toegang te krijgen tot andere accounts, computersystemen of netwerken die zijn verbonden met een MIO RESEARCH LABS S.L. of naar de Services door middel van hacken, verwijderen van wachtwoorden of andere middelen;
 • Materiaal of informatie verkrijgen of proberen te verkrijgen op een manier die niet opzettelijk via de Services is verstrekt;
 • Neem deel aan systematische extractie van gegevens of gegevensvelden, inclusief maar niet beperkt tot e-mailadressen;
 • Toegang, gebruik of gebruik van de Services verkopen, verhuren of leasen, of op een andere manier de rechten overdragen om de Services onder deze Overeenkomst te gebruiken;
 • Scam, laster, misbruik, lastigvallen, stalken, bedreigen of anderszins de wettelijke rechten van derden schenden;
 • Informatie over copyrightbeheer vervalsen of verwijderen (bijvoorbeeld toeschrijving van auteurs, juridische of soortgelijke kennisgevingen of eigendomsaanduidingen), of labels met betrekking tot de oorsprong of bron van de software of ander materiaal in een overgedragen bestand, of:
 • Verzend bestanden die afbeeldingen, foto’s, software of ander materiaal bevatten dat wordt beschermd door intellectuele eigendomswetten, inclusief bij wijze van voorbeeld en niet bij wijze van beperking, copyright- of handelsmerkwetten (of privacy- of reclamerechten), tenzij dat u deze rechten bezit of beheert of daarvoor de benodigde autorisaties heeft ontvangen.

U gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent (MIO RESEARCH LABS SL vrijstelt van enige aansprakelijkheid jegens u of derden) voor elke schending van de verplichtingen die onder deze overeenkomst zijn aangegaan en de gevolgen (inclusief verlies of schade die MIO RESEARCH LABS SL kan lijden. ) voor genoemde inbreuk.

12. Verantwoordelijkheid en gebruik van de inhoud.

U gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent (MIO RESEARCH LABS SL vrijstelt van enige aansprakelijkheid jegens u of derden) voor alle Inhoud die u verzendt met behulp van de Services, evenals voor de gevolgen van uw acties (inclusief verlies of schade die MIO RESEARCH LABS SL kan veroorzaken lijden) ervoor.

MIO RESEARCH LABS S.L. verifieert, onderschrijft of claimt niet het eigendom van de Inhoud, waarover u alle rechten, eigendom en belangen behoudt.

U erkent hierbij dat de Services zijn geautomatiseerd en dat het personeel van MIO RESEARCH LABS S.L. U zult geen van de Inhoud openen of bekijken, behalve met betrekking tot de levering van de Services, die onder meer het volgende omvat: (i) tijdens een onderbreking van de Services; (ii) om een probleem van de Services op te lossen, of (iii) indien nodig of aanbevolen door MIO RESEARCH LABS S.L., te goeder trouw handelend, om te voldoen aan wettelijke vereisten of juridische processen te ondergaan.

MIO RESEARCH LABS S.L. is niet aansprakelijk jegens u voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade als gevolg van uw gebruik of onvermogen om de Service te gebruiken of er toegang toe te krijgen, ongeacht of deze schade onderhevig is aan enige rechtstheorie of billijkheid. De door deze clausule uitgesloten schade omvat, maar is niet beperkt tot, uw computerapparatuur of software, verlies of schade in uw bedrijfsactiviteit of gegevens, of schade, inclusief gederfde winst of zakelijke kansen met betrekking tot of veroorzaakt, direct of indirect, als gevolg van een storing in de Service.

13. Opschorting van diensten.

MIO RESEARCH LABS S.L. houdt geen toezicht op gebruikersactiviteiten met betrekking tot de Services. Als MIO RESEARCH LABS S.L. elke mogelijke schending door u van de bepalingen in deze bijlage of enige andere clausule van dit contract, MIO RESEARCH LABS S.L. behoudt zich het recht voor om dergelijke schendingen te onderzoeken en kan naar eigen goeddunken uw gebruik van de Services zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen of opschorten. Als MIO RESEARCH LABS S.L. van mening dat er criminele activiteiten hebben plaatsgevonden, behoudt zich het recht voor om de zaak voor te leggen aan de bevoegde openbare krachten en met hen samen te werken.

14. Privacybeleid.

MIO RESEARCH LABS S.L. verzamelt, bewaart, onderhoudt en deelt registratiegegevens en andere gegevens over u in overeenstemming met het privacybeleid van MIO RESEARCH LABS S.L., dat u kunt vinden op <https://www.dual-link.es/privacidad-dual-link.php>. Toegang tot de dienst houdt in dat u de inhoud van deze bijlage accepteert, samen met de bepalingen van dit contract.