Privacybeleid en gegevensverwerking Dual Link Distribution S.L.

PRIVACYBELEID EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN DUAL LINK DISTRIBUTION S.L.

Het doel van dit privacybeleid is om u te informeren over de voorwaarden voor de behandeling van de persoonlijke gegevens van uw eigendom die u ons verstrekt via de elektronische formulieren van de webpagina van waaruit dit privacybeleid wordt geopend.

Bedrijf verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens:

DUAL LINK DISTRIBUTION S.L., wonende te San Juan de Alicante (Alicante) Av. Van de Rambla Nº 18 Entlo. 03550 San Juan de Alicante, Spanje, hierna “DUAL LINK” genoemd; is in Spanje verantwoordelijk voor de merken: DUAL LINK

1 - Doeleinden van de behandeling en rechtsgrondslag hiervan:
Doeleinden: De redenen waarom we uw gegevens verzamelen zijn als volgt: Rechtsgrondslag: De behandeling van deze informatie is als volgt gerechtvaardigd:
A Beheer de specifieke diensten die wij u aanbieden op onze webformulieren die in elk geval de aangeboden dienst identificeren. De uitvoering van de commerciële of contractuele relatie met de aanvrager van de informatie of dienst (levering van de diensten) in overeenstemming met hun expliciete verzoek door de gegevens in het formulier te verstrekken en op verzoek te verzenden om de informatie of de dienst te verkrijgen.
B Voldoen aan de contractuele of commerciële verplichtingen en verantwoordelijkheden van de aangeboden diensten. De vervulling van het contract of de commerciële voorwaarden van de dienst die in elk geval zullen worden beschreven.
C Voldoen aan de wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de aangeboden diensten. Naleving van wetten met betrekking tot de wettelijke verantwoordelijkheden die er zijn, telkens afhankelijk van de inhoud van de dienst.
D Klantonderzoeken of statistieken uitvoeren om de kwaliteit van producten en diensten te verbeteren; de relatie met klanten beheren en optimaliseren; anticiperen op hun behoeften en tevredenheid en in staat zijn om nieuwe functies of diensten te ontwikkelen of te verbeteren in overeenstemming met de verkregen informatie. Gerechtvaardigd belang van de samenleving bij het evalueren van de kwaliteit van haar producten en diensten, evenals de kwaliteit van de hulp die wordt geboden door haar officiële merknetwerk dat ingrijpt in de uiteindelijke levering van de door de belanghebbende gevraagde diensten.
E U, met uw toestemming, informatie sturen over producten en diensten, promotieaanbiedingen, nieuws en evenementen en marketingonderzoeken (nieuwsbrieven en andere informatie) Vraag uw voorafgaande toestemming, die wordt verleend door het bijbehorende vakje aan te vinken wanneer u uw persoonlijke gegevens verstrekt.
2 - Ontvangers van de gegevens Voor wie en met welk doel?

DUAL LINK deelt de persoonlijke gegevens die we verwerken, indien nodig, met een beperkt aantal ontvangers, volgens elk doel van de behandeling, als volgt:


Naam ontvanger
Doel
A Terceros proveedores de servicios a DUAL LINK, que intervienen en cualquiera de las prestaciones necesarias a la ejecución del contrato o servicio suscrito o solicitado con/por el Cliente o solicitante del servicio; que DUAL LINKhaya incluido en el contenido de la prestación de los servicios. De service verlenen aan de klant of serviceaanvrager.
B Externe serviceproviders van DUAL LINK voeren namens en namens DUAL LINK de nodige services uit zodat DUAL LINK de services kan aanbieden en beheren die zijn opgenomen in het contract dat met de gebruiker is geformaliseerd. IT, klantenbeheer, marktonderzoek en analyse, marketing, onderhoud en ondersteunende diensten.
3 - Internationale overdracht van persoonsgegevens - Worden uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie overgedragen?

Het is niet voorzien om internationale doorgiften van persoonsgegevens buiten de Europese Unie uit te voeren voor de levering van de diensten die in dit privacybeleid worden genoemd.

4 - Duur van de verwerking van persoonsgegevens. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

De periode waarin DUAL LINK uw persoonsgegevens bewaart, wordt bepaald door het doel van de gegevensverwerking, volgens de volgende criteria:
– De gegevens die voor een specifiek doel zijn opgeslagen, worden bewaard zolang als nodig is om dat doel te bereiken, zoals gedefinieerd in sectie 1 hierboven (duur van het contract met u, in overeenstemming met de wet, voor de duur van onze zakelijke relatie met u).
– Zodra de commerciële of contractuele relatie is beëindigd, worden uw persoonlijke gegevens gearchiveerd voor gebruik in geval van geschillen of conflicten tijdens de wettelijke verjaringstermijn die van toepassing is op het relevante doel.
– Vervolgens worden uw gegevens geanonimiseerd of verwijderd.

5 - Het al dan niet bestaan van geautomatiseerde beslissingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

De behandelingen die DUAL LINK uitvoert, hebben geen geautomatiseerde beslissingen met betrekking tot persoonsgegevens.

6 - Rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Welke rechten heeft de persoon die de gegevens bezit en hoe kan hij ze uitoefenen?

* Rechten: de persoon die over persoonlijke gegevens beschikt, heeft het recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking van de behandeling, het recht om een kopie van hun persoonlijke gegevens te verkrijgen om deze te vergemakkelijken aan een andere dienstverlener van hun keuze, en het recht om zich te verzetten tegen de behandeling van uw persoonsgegevens in gevallen waarin ze worden verwerkt voor directe verkoopdoeleinden.
U kunt uw eerder verleende toestemming ook op elk moment intrekken, op voorwaarde dat de gegevensverwerking wordt uitgevoerd, afhankelijk van of de persoon zijn toestemming geeft.
Deze rechten zijn van toepassing voor zover toegestaan door de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming.

* Middelen om deze rechten uit te oefenen:
Schriftelijk aanvragen, gericht aan DUAL LINK:

• Naar uw postadres: San Juan de Alicante, Av. De la Rambla nº 18 ENTLO, 03550 San Juan de Alicante 03550, Spanje
• Via internet, op het volgende e-mailadres: info@dual-link.com.

U kunt ook uw recht uitoefenen om een klacht in te dienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit door uw verzoek te sturen naar het Spaanse bureau voor gegevensbescherming, Calle Jorge Juan, nº6, 28001 Madrid, telefoon 901 100 099, web: www.agpd.es

* Commerciële communicatie via elektronische weg aan DUAL LINK-klanten:

We herinneren je eraan dat je, als klant of gebruiker van DUAL LINK-services, op elk moment het recht hebt om de intrekking van elektronische commerciële communicatie van DUAL LINK te verzoeken door te communiceren via admin@dual-link.com

7 - Verplichte persoonsgegevens om een dienst te verkrijgen.

De weigering om persoonsgegevens te verstrekken die als verplicht zijn aangemerkt om een dienst te verkrijgen op het moment van het verstrekken van de bovengenoemde gegevens, betekent de onmogelijkheid om de dienst te kunnen leveren, zonder verdere gevolgen.

9 - Mail-clausule

Overeenkomstig de bepalingen van organieke wet 3/2018 van 5 december over de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 , we informeren dat de persoonlijke gegevens worden opgenomen in een bestand dat eigendom is van en verantwoordelijk is voor DUAL-LINK DISTRIBUTION SL om communicatie via e-mail van hetzelfde mogelijk te maken met de verschillende contacten die het onderhoudt in het kader van zijn activiteiten. U kunt de rechten van toegang, rectificatie, verwijdering en andere rechten die zijn erkend in de bovengenoemde voorschriften uitoefenen op het volgende adres, Av. De la Rambla 18 mezzanine. Sant Joan d’Alacant (03550) Alicante of via het volgende e-mailadres admin@dual-link.com met een kopie van je D.N.I. of gelijkwaardig document.

Krachtens Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische post (LSSI-CE), kunnen dit bericht en de bijgevoegde bestanden vertrouwelijke informatie bevatten, dus wordt gemeld dat het gebruik ervan niet geautoriseerd is bij wet verboden. Als je dit bericht per ongeluk hebt ontvangen, meld het dan onmiddellijk via dezelfde route en verwijder het originele bericht samen met de bijgevoegde bestanden zonder het geheel of gedeeltelijk te lezen of op te nemen.

8 - Verantwoordelijkheid van de gebruiker die persoonlijke gegevens verstrekt.

De gebruiker van een DUAL LINK-webpagina die persoonlijke gegevens verstrekt, is verantwoordelijk voor het verstrekken van gegevens over hun eigendom en meerderjarigheid.